Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 5)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 5 ©

VAN DE RAAD DES VREDES

1

Vr. Hoe kon God sommigen van het gevallen mensdom tot de zaligheid voorbeschikken, daar Hij met de zondaar geen gemeenschap kan hebben?
Antw. Om dat in overeenstemming met Zijn heiligheid en rechtvaardigheid te kunnen doen, is Christus van eeuwigheid met Zijn borgtocht tussenbeide gekomen; welke onderhandeling oneigenlijk genoemd wordt het verbond der verlossing, of de raad des vredes.

2

Vr. Wat verstaat u door de raad des vredes?
Antw. De wil van de Vader van eeuwigheid om de uitverkorenen door Christus’ lijden te verlossen, en de wil van de Zoon, Zichzelf tot een Borg stellende voor de uitverkorenen.

3

Vr. Is er van eeuwigheid zulk een verdrag geweest tussen de Vader en de Zoon?
Antw. Ja; daartoe noemen de godgeleerden Ps. 2:7, 8: Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting. Luk. 22:29. Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader Mij dat verordineerd heeft.

4

Vr. Hoeveel dingen hebt u aan te merken in deze raad des vredes?
Antw. Twee zaken: 1. de overeenkomende partijen; 2. het werk van de onderlinge partijen.

5

Vr. Hoe kwam de Vader daarin voor?
Antw. Als een vrijmachtig Heere, Die met Zijn Zoon handelt over de borgtocht voor de uitverkorenen, welke Hij niet verplicht was toe te laten.

6

Vr. Hoe kwam de Zoon daarin voor?
Antw. Als Borg en Middelaar, Die Zichzelf gaat verbinden om voor de schulden der uitverkorenen te betalen.

7

Vr. Wat was het werk van de Vader in de raad des vredes?
Antw. De Vader eiste van Zijn Zoon alles wat nodig was om de uitverkorenen te verlossen; welke eis is des Vaders eeuwige wil. Joh. 6:39. Dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.

8

Vr. Beloofde de Vader ook iets aan de Zoon?
Antw. Ja; Hij zegde aan Zijn Zoon een zeker zaad toe, waarover Hij Hoofd en Koning zou zijn. Joh. 17:9. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt.

9

Vr. Is er nog iets door de Vader gedaan?
Antw. Ja; God de Vader heeft ook die belofte aan Zijn Zoon door eedzwering bevestigd. Ps. 110:4. De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek.

10

Vr. Wat was het werk van de Zoon in dat verdrag?
Antw. Christus stemde van Zijn zijde met de eis van de Vader in, en nam aan volkomen voor de uitverkorenen te voldoen. Ps. 40:8, 9. Toen zeide Ik: Zie, Ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns ingewands.

11

Vr. Heeft Gods Zoon nog iets gedaan?
Antw. Ja; Hij deed een tegeneis, dat Hij de uitverkorenen dan zou hebben tot Zijn erfdeel. Ps. 2:8. Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen