APOCALYPSIS, OFDE OPENBARINGVAN JOHANNESVAN JOHANNES *THEOLOGUS

HOOFDSTUK 20.

1 Een Engel komt af van den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en bindt den satan aldaar duizend jaren. 4 De heilige martelaren, en die het beest niet hebben aangebeden, zitten op tronen, en regeren met Christus duizend jaren. 5 Doch de anderen blijven in den dood. 6 Zij worden allen zalig gesproken, die deel hebben aan de eerste opstanding. 7 Na het einde van duizend jaren wordt de satan ontbonden. 8 En verleidt de volken wederom, en verwekt Gog en Magog tot den krijg. 9 Welke de geliefde stad omringen, maar worden van het vuur verslonden. 10 En de duivel wordt in den poel des vuurs geworpen. 11 Een witte troon wordt gezien, met Een daarop zittende, voor Wien hemel en aarde vliedt. 12 De doden, klein en groot, verschijnen voor God, en de boeken worden geopend, en eenieder wordt geoordeeld naar zijn werken. 14 De dood en de hel worden in den poel des vuurs geworpen, met allen die niet zijn geschreven in het boek des levens.

De satan voor duizend jaar gebonden
1

EN1 ik zag 2een Engel afkomen uit den hemel, ahebbende 3den sleutel des afgronds en 4een grote keten in Zijn hand.

2

bEn Hij greep 5den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;

3

En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en 6verzegelde dien boven hem, copdat hij 7de volken niet meer verleiden zou, 8totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En 9daarna moet hij 10een kleinen tijd ontbonden worden.

4

11En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; den het oordeel werd hun gegeven; en ik zag ede zielen dergenen die 12onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die fhet beest en gdeszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die hhet merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; ien zij leefden en heersten als koningen met Christus, 13de duizend jaren.

5

Maar de 14overigen der doden 15werden niet weder levend, 16totdat de duizend jaren geëindigd waren. 17Deze is de eerste opstanding.

6

Zalig en heilig is hij 18die deel heeft in de eerste opstanding; over dezen heeft 19de tweede dood geen macht, maar zij zullen k20priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

De satan geheel overwonnen
7

En wanneer de duizend jaren zullen 21geëindigd zijn, zal de satan uit zijn 22gevangenis ontbonden worden;

8

En hij zal 23uitgaan 24om de volken te verleiden, 25die in de vier hoeken der aarde zijn, lden 26Gog en den Magog, om hen mte vergaderen tot den krijg; 27welker getal is als het zand aan de zee.

9

En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden 28de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; 29en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.

10

En de duivel, die hen verleidde, nwerd geworpen 30in den poel des vuurs en sulfers, alwaar ohet beest en de valse profeet zijn; en zij zullen pgepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

Het laatste oordeel
11

31En ik zag een groten witten troon, en Dengene Die daarop zat, van Wiens 32aangezicht de aarde en de hemel 33wegvlood, en geen plaats is voor die gevonden.

12

En ik zag de doden, 34klein en groot, 35staande voor God; en 36de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, qdat 37des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, r38naar hun werken.

13

En de zee gaf de doden die in haar waren; en 39de dood en 40de hel gaven de doden die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

14

En 41de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is 42de tweede dood.

15

En zo iemand 43niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.