HET BOEKESTHER

HOOFDSTUK 10.

Ahasveros legt een schatting op het land, vs. 1, enz. Mordechais hoge staat en aangenaamheid bij de Joden, welker best hij zoekt, 3.

De grootheid van Mórdechai
1

DAARNA legde de koning 1Ahasvéros 2tribuut 3op het land en de 4eilanden der zee.

2

5Al de werken nu zijner macht en zijns gewelds, en de verklaring der grootheid van Mórdechai, 6denwelken de koning groot gemaakt heeft, 7zijn die niet geschreven in het boek 8der kronieken der koningen van 9Medië en Perzië?

3

Want de Jood Mórdechai 10was de tweede bij den koning Ahasvéros, en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende 11het beste voor zijn volk, en 12sprekende voor 13den welstand van zijn ganse 14zaad.

Einde van het boek ESTHER.