HET *BOEK DERPSALMEN

PSALM 113.

Een vermaning aan alle mensen om God te loven, Die de ellendigen en ootmoedigen altijd bijstaat.

De HEERE verhoogt den geringe
1

HALLELUJAH. Looft, gij knechten des HEEREN, looft den Naam des HEEREN.

2

aDe Naam des HEEREN zij 1geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid.

3

bVan 2den opgang der zon af 2tot haar nedergang zij de Naam des HEEREN geloofd.

4

De HEERE is hoog boven alle heidenen, 3boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.

5

Wie is gelijk de HEERE onze God? 4Die zeer hoog woont,

6

5Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde;

7

cDie den geringe uit het stof opricht, en den nooddruftige 6uit den drek verhoogt;

8

Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.

9

7Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, 8een blijde moeder van kinderen. Hallelujah.