HET BOEKRUTH

INHOUD VAN DIT BOEK.

DIT boek wordt genoemd het boek Ruth, omdat daarin voornamelijk haar historie verhaald wordt, te weten, hoe zij door gelegenheid van haar eerste huwelijk aan Elimelechs zoon van de heidense afgoderij bekeerd is tot de ware religie, en voorts met haar schoonmoeder Naomi uit het land der Moabieten te Bethlehem-Juda gekomen zijnde, door een wonderlijke regering Gods getrouwd is aan Boaz, en alzo (niettegenstaande dat zij van heidense afkomst was) geworden de overgrootmoeder van David, en dienvolgens mede een moeder van onzen Heere en Zaligmaker JEZUS CHRISTUS, naar het vlees, tot een spiegel van Gods onbegrijpelijke genade, en een voorbeeld van de beroeping der heidenen tot de gemeenschap van onzen Heere CHRISTUS, het beloofde Zaad. Deze historie behoort tot de regering der richters, in het voorgaande boek vermeld, passende op een tijd van honger en duurte in Israël. Sommigen houden het daarvoor, dat Ruth te Bethlehem gekomen is omtrent het jaar der schepping 2730, onder den richter Tola, als enige jaren tevoren Israël door de Midianieten in grote benauwdheid en gebrek van alles gebracht was, gelijk Richt. 6:4 verhaald wordt.