HET BOEK DERRICHTEREN,GENAAMDJUDICUM

HOOFDSTUK 7.

Gideon legert zich tegen de Midianieten met zijn krijgsvolk, vs. 1. Hetwelk hij op Gods bevel door uitroeping en een teken moet verminderen tot op driehonderd man, die hij alleen behoudt, 2. Verspiedt het leger der Midianieten, en door het vertellen en uitleggen van een wonderlijken droom gesterkt zijnde, verdeelt zijn volk in drie hopen, die allen tegelijk met de bazuinen blazen en de kruiken (waarin fakkels waren) in stukken slaan, 15. Waardoor de Midianieten verbaasd en vluchtende worden, ja, elkander zelfs vernielen, 21. De naastgelegen Israëlieten worden opontboden om den vluchtenden vijand te bejegenen en den pas over de Jordaan te beletten, 23. Twee vorsten der Midianieten, Oreb en Zeëb, worden gevangen en gedood, 25.


De Midianieten verslagen

1TOEN stond Jerubbaäl (1dewelke is Gídeon) vroeg op en al het volk dat met hem was; en zij legerden zich aan de fontein 2van Harod, dat hij het heirleger der Midianieten had tegen het noorden, achter den heuvel 3Moré, in het 4dal.

1Zie Richt. 6:32.

2Hebr. Charod, gelegen aan de grenzen van Manasse, aan deze zijde van het gebergte, achter hetwelk de Midianieten gelegerd waren aan de andere zijde. Zie Richt. 6 op vers 33. Dezen naam mag de fontein gekregen hebben van het vrezen en sidderen der 22.000 Israëlieten, vers 3. Een andere fontein was er bij Jizreël, aan het einde van dit gebergte westwaarts. Zie 1 Sam. 29:1.

3Dit schijnt geweest te zijn een van de bergen van Gilboa; alzo genoemd van den tijdigen regen, vallende zeer mildelijk op de velden die op de hoogte van dien gelegen waren; als sommigen afleiden uit vergelijking van 2 Sam. 1:21. Op dit gebergte Gilboa werd ook Saul van de Filistijnen verslagen, 1 Sam. 31:1.

4Jizreël, als Richt. 6:33.

2En de HEERE zeide tot Gídeon: Des volks is te veel dat met u is, dan dat Ik de Midianieten in hun hand zou geven; opdat zich Israël niet tegen Mij beroeme, zeggende: Mijn 5hand heeft mij verlost.

5Of: Mijn hand (dat is, macht) heeft mij heil of verlossing beschikt, aangebracht, de overwinning gemaakt. Zie gelijke manier van spreken Ex. 8:19.

3Nu dan, 6roep nu uit voor de oren des volks, zeggende: a7Wie blode en 8versaagd is, die kere weder en 9spoede zich 10naar het gebergte van Gilead. Toen keerden uit het volk weder twee en twintig duizend, dat er tienduizend overbleven.

6Dat is, laat uitroepen en zeggen.

7Vgl. Deut. 20 op vers 8.

8Of: bevende, sidderende, vervaard.

9Of: vliege heen, pakke zich weg dezen morgen of vroeg. Het Hebreeuwse woord schijnt te zien op het snel vliegen der vogeltjes, en alzo voorts te betekenen haastelijk, spoediglijk doorgaan, enz.

10Hebr. van of tegen het gebergte van Gilead; dat is, langs den weg die naar en van dat gebergte gaat; zijnde hetzelve gebergte gelegen recht tegenover Gideons leger, over de Jordaan, vanwaar die van den halven stam van Manasse tot hem gekomen waren. Zie Richt. 6 op vers 35.

a Deut. 20:8.

4En de HEERE zeide tot Gídeon: Nog is des volks te veel; doe hen afgaan naar het water, en Ik zal hen u aldaar 11beproeven; en het zal geschieden van welken Ik tot u zeggen zal: Deze zal met u trekken, die zal met u trekken; maar al degene van welken Ik zeggen zal: Deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken.

11Hebr. eigenlijk: scheiden, reinigen, gelijk een goudsmid het zilver reinigt, scheidende het goede zilver van het schuim.

5En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide de HEERE tot Gídeon: Al wie met zijn tong 12uit het water zal lekken gelijk als een hond zou lekken, dien zult gij alleen stellen; desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken.

12Dat hij staande met de hand zal geschept hebben, als verklaard wordt vers 6. Dit was een teken van kloekmoedigheid en wakkerheid; gelijk het bukken op de knieën een teken van slaphartigheid en traagheid.

6Toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden, driehonderd man; maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken.

7En de HEERE zeide tot Gídeon: Door deze driehonderd mannen die gelekt hebben, zal Ik ulieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven; daarom, laat 13al dat volk weggaan, eenieder naar zijn plaats.

13Versta het andere, overige volk.

814En het volk namen den teerkost in hun hand, en hun bazuinen; en 15hij liet al 16die mannen van Israël gaan, een iegelijk naar zijn tent, maar die driehonderd man behield hij. En hij had het heirleger der Midianieten 17beneden in het dal.

14Anders: Toen namen zij den teerkost van het volk in hun hand, mitsgaders derzelver bazuinen, te weten, die driehonderd namen van het volk teerkost voor zich, zoveel hun nodig was, alsook bazuinen, te weten driehonderd (vers 16), houdende de weggaanden nog twintig, naar sommiger rekening; alzo het ganse heir van Gideon tevoren 32.000 sterk was, vers 3; hebbende elk duizend tien bazuinen, of elk honderd één.

15Gideon.

16Te weten de anderen, als in het voorgaande vers.

17Aan de andere zijde van het gebergte, zodat hij het voor zich had, in het dal van Jizreël, als hij op den berg stond, alwaar ook het leger van Gideon voor een deel mag hebben gelegen, als af te leiden is uit het volgende vers.

9En het geschiedde in denzelven nacht, dat de HEERE tot hem zeide: Sta op, ga henen af in het 18leger, want Ik heb het in uw hand gegeven.

18Der Midianieten.

10Vreest gij dan nog 19af te gaan, zo ga af, gij en Pura, uw jongen, naar het leger.

19Te weten alleen.

11En gij zult horen wat zij zullen spreken, en daarna zullen uw 20handen gesterkt worden, dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af, met Pura, zijn jongen, tot het uiterste der 21schildwachten die in het leger waren.

20Dat is, gij zult moedig en vaardig worden om hun leger aan te grijpen.

21Het Hebreeuwse woord is eigenlijk te zeggen: gevijfden, die bij vijven, of vijf sterk in het gelid plegen te marcheren, als te zien is Ex. 13:18. Hiervan komt voorts de betekenis van gewapenden, gelijk de tochtorden en inzonderheid schildwachten gemeenlijk moeten zijn.

12bEn de Midianieten en Amalekieten en al de kinderen van het oosten 22lagen in het dal, gelijk 23sprinkhanen in menigte; en hun kemels waren 24ontelbaar, gelijk het zand dat aan den 25oever der zee is, in menigte.

22Hebr. vielen of waren gevallen in het dal, dat is, zij lagen verspreid in het dal.

23Zie Richt. 6 op vers 5.

24Als Richt. 6:5.

25Hebr. aan de lip der zee.

b Richt. 6:3, 5, 33.

13Toen nu Gídeon aankwam, zie, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde, en zeide: Zie, ik heb een droom gedroomd, en zie, een 26geroost gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten en het kwam tot aan de tent en sloeg haar, dat zij viel, en keerde haar om, 27het onderste boven, dat de tent er lag.

26Of: een toert van gerstebrood. Anders: een gedruis van een gerstebrood. Dit geeft te kennen de geringheid en verachtelijkheid van het middel waardoor God Midian slaan, en Zijn volk verlossen zou.

27Hebr. keerde haar om naar boven.

14En zijn metgezel antwoordde en zeide: Dit is niet anders dan het zwaard van Gídeon, den zoon van Joas, den Israëlitischen man; God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven.

15En het geschiedde als Gídeon de vertelling van dezen droom en zijn 28uitlegging hoorde, zo 29aanbad hij; en hij keerde weder tot het leger Israëls en zeide: Maakt u op, want de HEERE heeft het leger der Midianieten in ulieder hand gegeven.

28Hebr. breking, dat is, ontleding, uitlegging, oplossing. Het schijnt dat de manier van spreken ontleend is van vruchten die harde schillen hebben en gebroken moeten worden eer men de kern kan eten.

29Hebr. boog hij zich; erende en dankende God vanwege Zijn wonderlijke regering en dezen troost. Zie Gen. 22 op vers 5.

16En hij deelde de driehonderd man in drie 30hopen; en hij gaf 31een iegelijk een bazuin in zijn hand en ledige kruiken, en fakkels in het midden der kruiken.

30Hebr. hoofden; alzo vers 20 en Richt. 9:34.

31Hebr. hij gaf bazuinen in de hand van hen allen.

17En hij zeide tot hen: Ziet 32naar mij en doet 33alzo; en zie, als ik zal komen aan het uiterste des legers, zo zal het geschieden, gelijk als ik zal doen, alzo zult gij doen.

32Hebr. ziet, of gij zult zien, van of uit mij; dat is naar den aard der Hebreeuwse spraak somtijds zoveel als: naar of op mij, tegen mij aan. Vgl. op vers 3. Anders kan men het ook aldus overzetten: uit of van mij zult gij zien en alzo doen; dat is, gij zult van mij, of uit mij, leren en merken wat gij doen zult.

33Als gij mij ziet doen.

18Als ik met de bazuin zal blazen, ik en allen die met mij zijn, dan zult gijlieden ook met de bazuin blazen, rondom het ganse leger, en gij zult zeggen: 34Voor den HEERE en voor Gídeon.

34Versta hierop: wordt deze strijd gevoerd. Alzo wordt de Hebreeuwse letter lamed in zaken van strijd gebruikt, Ex. 14:14, 25. Of aldus: Den HEERE en Gideon, te weten, zij de overwinning. Of: Des HEEREN en Gideons, te weten, is het zwaard, uit vers 20.

19Alzo kwam Gídeon en honderd mannen die met hem waren, in het uiterste des legers, in het begin van de 35middelste nachtwake, 36als zij maar even de wachters gesteld hadden; en zij bliezen met de bazuinen, ook 37sloegen zij de kruiken die in hun hand waren, in stukken.

35Dat is, omtrent middernacht, als de wachten wel plegen veranderd te worden.

36Hebr. stellende hadden zij gesteld. Anders: doch zij hadden de wachters al opgewekt, of: zij wekten alleenlijk de wachters op.

37Of: sloegen ze tegen elkander, zodat de stukken hier en daar verstrooid werden. Vgl. Ps. 2:9. Jer. 13:14; 48:12.

20Alzo bliezen de drie hopen met de bazuinen en braken de kruiken; en zij hielden met hun linkerhand de fakkels en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen, en zij riepen: Het zwaard van den HEERE en van Gídeon.

21En zij stonden een iegelijk in zijn plaats, rondom het leger. Toen verliep het ganse leger en zij schreeuwden en vloden.

22Als de driehonderd met de bazuinen bliezen, czo 38zette de HEERE het zwaard 39van den een tegen den ander, en dat in het ganse leger; en het leger vluchtte tot 40Beth-Sitta toe, naar Zerédath, tot aan de 41grens van Abel-Mehóla, boven Tabbath.

38Dat is, beschikte.

39Hebr. van den man tegen zijn naaste of metgezel; dat is, de Heere beschikte dat zij elkander, als vijanden, door verbaasdheid op het lijf vielen en ombrachten.

40Uit het dal waar zij waren gelegerd geweest, langs het gebergte naar de Jordaan en weder langs de Jordaan landwaarts in, alwaar Abel-Mehola en Tabbath lagen in Manasse. Zie van Abel-Mehola 1 Kon. 4:12; 19:16.

41Hebr. lip.

c Ps. 83:10.

23Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen uit Naftali en uit Aser en uit gans Manasse, en zij jaagden de Midianieten achterna.

24Ook zond Gídeon boden in het ganse 42gebergte van Efraïm, zeggende: Komt af den Midianieten tegemoet en beneemt hunlieden de wateren tot aan 43Beth-Bára, te weten de Jordaan. Alzo werd alle man van Efraïm bijeengeroepen en zij benamen hun de wateren tot aan Beth-Bára 44en de Jordaan.

42Aan de andere zijde van Manasse zuidwaarts gelegen, opdat de Midianieten van beide zijden besloten, en van de Jordaan verstoken zijnde, nergens heen mochten ontkomen. Maar intussen waren Zebah en Zalmuna met omtrent 15.000 man over de Jordaan geraakt, die Gideon met zijn 300 man nagejaagd en verslagen heeft. Zie Richt. 8:10, 12.

43Nabij de Jordaan gelegen. Dit houden sommigen voor Bethabara, Joh. 1:28.

44Dat is hier, naar veler gevoelen, zoveel als te weten.

25dEn zij vingen twee vorsten der Midianieten, Oreb en Zeëb, en doodden Oreb op den rotssteen van 45Oreb, en Zeëb doodden zij 46in de perskuip van Zeëb, en vervolgden de Midianieten; en zij brachten de hoofden van Oreb en Zeëb tot Gídeon 47over de Jordaan.

45Gelegen bij het oosteinde van het gebergte van Efraïm, niet ver van de Jordaan. Deze plaats is naderhand alzo genoemd, vanwege deze geschiedenis, gelijk ook de andere plaats Zeëb.

46Anders: bij of aan.

47Of: aan deze zijde. Want het Hebreeuwse woord betekent naar gelegenheid der zaken beide. In het volgende hoofdstuk wordt verhaald, dat Gideon met zijn 300 mannen over de Jordaan getrokken is, om de Midianieten en de anderen van het oosten na te jagen. Zie aldaar vers 4. Het meeste gevoelen is, dat dit en hetgeen in de drie eerste verzen van Richteren 8 volgt, hier vooraf verhaald wordt om hetgeen bij die van Efraïm aan deze zijde van de Jordaan kloekelijk verricht is, te voltrekken, doch dat het eerst gebeurd is als Gideon van het jagen over de Jordaan en de volle victorie wederkeerde. Maar de aandachtige lezer zal kunnen oordelen uit vergelijking van dit vers met het derde vers van het volgende hoofdstuk. Zie de aant. aldaar.

d Ps. 83:12. Jes. 10:26.