HET BOEK DERRICHTEREN,GENAAMDJUDICUM

HOOFDSTUK 21.

De kinderen Israëls bedrijven rouw over den ondergang van den stam van Benjamin, vs. 1, enz. Vinden raad om de overgeblevenen aan vrouwen te helpen zonder inbreuk van hun eed, 5. De inwoners van Jabes in Gilead, als niet mede opgekomen zijnde tot dezen strijd, worden allen uitgeroeid, behalve vierhonderd jongedochters, die de kinderen Israëls geven aan een deel van de overgebleven Benjaminieten, 8. Den anderen vinden zij goed, verlof te geven dat zij op het feest te Silo van de reiende dochters verrassen en wegvoeren zoveel hun nodig, 16. Bedenkende daarbij met hoedanig antwoord zij de klagende vrienden zouden bevredigen, 22.


Herstel van den stam van Benjamin

1DE mannen Israëls nu hadden te 1Mizpa gezworen, zeggende: Niemand van ons zal zijn dochter den Benjaminieten ter vrouw geven.

1Zie Richt. 20 op vers 1.

2Zo kwam het volk tot 2het huis Gods en zij bleven daar tot op den avond 3voor Gods aangezicht; en zij hieven hun stem op en weenden met groot geween,

2Of: Bethel.

3Zie Richt. 20 op vers 23.

3En zeiden: O 4HEERE, God van Israël, waarom is dit geschied in Israël, dat er heden een stam van Israël gemist wordt?

4Hadden zij dit tevoren bedacht en hun victorie matiger gebruikt, zo hadden zij al deze zwarigheden en bekommernissen bekwamelijk kunnen ontgaan.

4En het geschiedde des anderen daags, dat zich het volk vroeg opmaakte en bouwde aldaar 5een altaar; en zij offerden brandoffers en dankoffers.

5Versta een buitengewoon altaar, buiten het gewone dat in de tent der samenkomst was; en dit vanwege de grote menigte der offeranden van het ganse volk. Vgl. 1 Kon. 8:64.

5En de kinderen Israëls zeiden: Wie is er die niet is opgekomen in de vergadering uit al de stammen Israëls 6tot den HEERE? Want er was een grote eed geschied aangaande dengene die niet opkwam tot den HEERE te Mizpa, zeggende: Hij zal 7zekerlijk gedood worden.

6Zie Richt. 20 op vers 1.

7Hebr. Hij zal stervende gedood worden, of: Men zal hem stervende doen sterven.

6En het berouwde den kinderen Israëls over Benjamin, hun broeder; en zij zeiden: 8Heden is een stam van Israël afgesneden.

8Of: Zouden wij heden een stam van Israël afsnijden?

7Wat zullen wij, 9belangende de vrouwen, doen aan degenen die overgebleven zijn? Want wij hebben bij den HEERE gezworen, dat wij hun van onze dochters geen tot vrouwen zullen geven.

9Dat is, opdat zij vrouwen mogen bekomen en de stam onderhouden wordt.

8En zij zeiden: Is er iemand van de stammen Israëls, die niet opgekomen is tot den HEERE te Mizpa? En zie, van 10Jabes in Gilead was niemand opgekomen in het leger, tot de gemeente.

10Gelegen over de Jordaan, waar dezelve loopt door de Zee Gennesaret, tegen het oosten. Zie ook 1 Sam. 11:1, 3, 9, enz.; 31:11, enz.

9Want het volk werd geteld, en zie, er was niemand van de inwoners van Jabes in Gilead.

10Toen zond de vergadering daarheen twaalfduizend mannen van de 11strijdbaarste; en zij geboden hun, zeggende: Trekt heen en slaat met de scherpte des zwaards de inwoners van Jabes in Gilead, met de vrouwen en de kinderkens.

11Hebr. van de kinderen of zonen der strijdbaarheid of des heirs.

11Doch dit is de zaak die gij doen zult: aAl wat mannelijk is en alle vrouwen die de bijligging eens mans bekend hebben, zult gij 12verbannen.

12Dat is, uitroeien, ombrengen. Zie Deut. 2 op vers 34.

a Num. 31:17.

12En zij vonden onder de inwoners van Jabes in Gilead vierhonderd jongedochters die maagden waren, die geen man bekend hadden in bijligging des mans; en zij brachten die in het leger te 13Silo, 14dewelke is in het land 15Kanaän.

13Zie Joz. 18:1.

14Of: hetwelk (te weten leger) was, enz.

15Over de Jordaan tegen het westen, te rekenen van Gilead, dat gelegen was aan gene zijde van de Jordaan, tegen het oosten.

13Toen 16zond de ganse vergadering heen en sprak tot de kinderen van Benjamin, die in den brotssteen van Rimmon waren, en zij riepen hun vrede toe.

16Hebr. zonden en spraken, enz. Dat is, zond enigen en liet door dezelve met hen spreken.

b Richt. 20:47.

14Alzo kwamen de Benjaminieten terzelfder tijd weder; en zij gaven hun de vrouwen 17die zij in het leven behouden hadden van de vrouwen van Jabes in Gilead; maar alzo 18waren er nog niet genoeg voor hen.

17De anderen altemaal verbannen of omgebracht zijnde, als vers 10 bevolen was.

18Hebr. vonden zij niet voor hen. Zie van deze manier van spreken Num. 11 op vers 22. Joz. 17:16, enz.

15Toen 19berouwde het den volke over Benjamin, omdat de HEERE een scheur gemaakt had in de stammen Israëls.

19Omdat er geen middel meer scheen overig te wezen om de resterenden met vrouwen te verzorgen.

16En de oudsten der vergadering zeiden: Wat zullen wij, belangende de vrouwen, doen aan 20degenen die overgebleven zijn? Want 21de vrouwen zijn uit Benjamin verdelgd.

20Versta de anderen, die nog tweehonderd in getal waren.

21Hebr. de vrouw is verdelgd.

17Wijders zeiden zij: De erfenis 22dergenen die ontkomen zijn, is van Benjamin, en er moet geen stam uitgedelgd worden uit Israël.

22Hebr. der ontkoming, dat is, dergenen die ontkomen zijn. De zin is: De overgeblevenen moeten behouden de ganse erfenis die den stam van Benjamin ten tijde van Jozua bij het lot ten deel gevallen is; men mag geen anderen stam een gedeelte daarvan geven. Dewijl nu deze overgeblevenen weinig in getal zijn, zo dienen zij immers allen van vrouwen verzorgd, opdat de stam weder uitgebreid zijnde, in wezen blijft, beslag legt op zijn erfenis en haar bewoont. Anders: Degenen die van Benjamin ontkomen zijn, moeten hun erfenis behouden; dat er geen stam, enz.

18Maar wij zullen hun geen vrouwen van onze dochters kunnen geven; want de kinderen Israëls hebben gezworen, zeggende: Vervloekt zij, die den Benjaminieten een vrouw geeft.

19Toen zeiden zij: Zie, er is een 23feest des HEEREN te Silo, van 24jaar tot jaar, dat gehouden wordt 25tegen het noorden van 26het huis Gods, tegen den opgang der zon, aan den hogen weg die opgaat van het huis Gods naar Sichem, en tegen het zuiden van Lebóna.

23Wat dit voor een feest geweest is, is onzeker. Sommigen gissen dat het is geweest het feest der loofhutten.

24Hebr. van dagen tot dagen, dat is, van jaar tot jaar; de zin is: alle jaren, of jaarlijks. Zie deze betekenis van het woord dagen Lev. 25:29 en de aant. aldaar.

25Dit wordt gehouden bij de meeste uitleggers voor een beschrijving van de plaatsen alwaar zich het volk, bij menigten van alle streken opkomende, placht te verspreiden en te vermaken; dewijl zij geen ruimte daartoe binnen Silo hadden. Deze beschrijving diende den Benjaminieten om daarop te letten, als volgt.

26Anders: Bethel.

20En zij geboden den kinderen van Benjamin, zeggende: Gaat heen en loert in de wijngaarden;

21En let erop, en zie, als de dochters van Silo zullen uitgegaan zijn om met 27reien te dansen, zo komt gij voort uit de wijngaarden en 28schaakt u eenieder zijn huisvrouw uit de dochteren van Silo; en gaat heen 29in het land van Benjamin.

27Of: met pijpen te pijpen, met fluiten te fluiten.

28Of: grijpt, rooft.

29Naar de plaatsen die gij tevoren bewoond hebt, om die weder op te bouwen. Zie vers 23.

22En het zal geschieden wanneer haar vaders of haar broeders zullen komen om voor ons te rechten, dat wij tot hen zullen zeggen: 30Zijt hun om onzentwil genadig, 31omdat wij geen huisvrouw voor eenieder van hen in dezen krijg genomen hebben; want gijlieden hebt ze hun niet 32gegeven, dat gij te dezen tijde schuldig zoudt zijn.

30De zin is: Staat ons deze Benjaminieten gunstiglijk toe dat wij hen op ditmaal verschonen; of (naar sommiger mening): Staat ons deze dochters voor ditmaal toe, geeft, schenkt haar ons uit gratie; om de volgende redenen. Anders: Zijt hun (dezen Benjaminieten) onzenthalve genadig, of: Hebt om onzentwil medelijden met hen, hebt medelijden met ons voor hen.

31Dat is, omdat wij daarop niet gelet hebben dat wij voor al de overgebleven Benjaminieten vrouwen genoeg mochten overhouden van de inwoners der stad Jabes in Gilead. Zie vss. 11, 12. Alzo nemen zij op zich de schuld van onbedachtelijk en onvoorzichtiglijk gehandeld te hebben.

32Maar zij hebben haar zelven genomen, zodat gij niet schuldig zijt aan enige inbreuk van uw gedanen eed. Zie vss. 1, 7, 18.

23En de kinderen van Benjamin deden alzo en voerden naar hun getal vrouwen weg, van de reiende dochters die zij roofden, en zij togen heen en keerden weder tot hun erfenis, en herbouwden de 33steden en woonden daarin.

33Die met vuur verbrand waren, Richt. 20:48.

24Ook togen de kinderen Israëls te dien tijde vandaar, een iegelijk naar zijn stam en naar zijn geslacht; alzo togen zij uit vandaar, een iegelijk naar zijn erfenis.

25cIn die dagen was er geen 34koning in Israël; een iegelijk deed wat recht was in zijn 35ogen.

34Zie Richt. 17 op vers 6.

35Dat is, wat hem dacht recht te zijn; niet wat recht was in de ogen des Heeren.

c Richt. 17:6; 18:1; 19:1.