DE PROFEETMALEÁCHI

INHOUD VAN DEZE PROFETIE.

NAAR den tijd te rekenen, zo is Maleachi de laatste van de twaalf kleine profeten, de naaste aan de toekomst van JEZUS CHRISTUS; hij heeft geprofeteerd toen de tempel en de stad van Jeruzalem nu weder opgebouwd waren. Zijn naam is Maleachi, hetwelk betekent Mijn engel, of Mijn bode, Mijn gezant. De samenvatting zijner profetie is deze: Hij verwijt vooreerst den bozen Joden hun grote ondankbaarheid jegens God, Die hun zo vele en zo grote weldaden bewezen, en hen wederom in hun land gebracht, en den waren godsdienst onder hen opgericht had; hij bestraft de priesters, omdat zij den godsdienst hadden vervalst; en het volk, vanwege hun menigvuldige zonden en overtredingen, als met name vanwege het ontheiligen van het huwelijk, trouwende met de afgodischen, meer dan één vrouw nemende, lichtvaardiglijk hun vrouwen verstotende, en vanwege hun godslasteringen en hardnekkigheden, met voorzegging der straffen die hun deswege over het hoofd waren hangende, met vermaning tot boete en beterschap des levens. Hij voorzegt ook, tot troost der godzaligen, de toekomst van CHRISTUS, mitsgaders van Zijn voorloper Johannes den Doper; alsook dat CHRISTUS de schaduwen en beelden van het Oude Testament zou afdoen, en dat Hij den waren godsdienst, in geest en waarheid bestaande, door de ganse wereld planten en oprichten zou. Gelijk hij het volk Gods tot ware boete en bestendigheid in den waren godsdienst vermaant, alzo dreigt hij ook doorgaans de goddelozen en huichelaars met de zware straffen die hun zouden overkomen. In het Nieuwe Testament worden op verscheidene plaatsen bijgebracht enige spreuken, genomen uit den profeet Maleachi, als Matth. 11:10, 14; 17:10, 11, 12, 13. Mark. 1:2; 9:12. Luk. 1:16, 17; 7:27. Rom. 9:13.