HET VIJFDE BOEK VANMOZES,GENAAMDDEUTERONOMIUM

HOOFDSTUK 28.

Register der zegeningen die Mozes van Godswege het volk belooft indien zij Hem gehoorzamen, vs. 1, enz. Daartegenover een register der vervloekingen die hij hunlieden dreigt en voorzegt, zo zij van God afwijken en Zijn geboden verlaten, 15.


Zegeningen en vervloekingen

1EN ahet zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN uws Gods 1vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden die ik u heden gebied, zo zal de HEERE uw God u 2hoog zetten boven alle volken der aarde.

1Hebr. gehoorzamende zult gehoorzamen.

2Zie Deut. 26 op vers 19.

a Lev. 26:3.

2En al deze zegeningen zullen over u komen en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods zult gehoorzaam zijn.

3Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld.

4Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands en de vrucht uwer beesten, de voortzetting uwer koeien en de kudden van uw kleinvee.

5Gezegend zal zijn uw 3korf en uw 4baktrog.

3Te weten, waarin gij uw brood of landvruchten pleegt te leggen, die zal nimmer ledig zijn. Zie Deut. 26:2, 10.

4Dat is, gij zult deeg en brood genoeg hebben.

6Gezegend zult gij zijn in 5uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan.

5Dat is, binnenshuis en buitenshuis, in al uw doen, handel en wandel. Alzo vers 19. Vgl. Num. 27:17. Deut. 31:2.

7De HEERE zal geven uw vijanden die tegen u opstaan, 6geslagen voor uw aangezicht; door één weg zullen zij tot u uittrekken, maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden.

6Vgl. Deut. 1 op vers 8. Alzo onder, vers 25.

8De HEERE zal 7den zegen 8gebieden, dat hij met u zij in uw schuren, 9en in alles waaraan gij uw hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land dat u de HEERE uw God geven zal.

7Hebr. den zegen met u gebieden.

8Zie Lev. 25 op vers 21.

9Hebr. en in allen aanslag of alle uitsteking uwer hand.

9De HEERE zal u Zichzelven btot een 10heilig volk 11bevestigen, gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des HEEREN uws Gods zult houden en in Zijn wegen wandelen.

10Zie Deut. 7 op vers 6 en vgl. Deut. 29 op vers 13.

11Of: stellen, oprichten.

b Deut. 7:6.

10En alle volken der aarde zullen zien, 12dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen.

12Of: dat de Naam des HEEREN over u uitgeroepen is, of: dat gij naar den Naam des Heeren genoemd zijt. Vgl. Gen. 48:6, 16.

11cEn de HEERE zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks en in de vrucht uwer beesten en in de vrucht uws lands; op het land dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven.

c Deut. 30:9.

12De HEERE zal u opendoen Zijn goeden schat, den 13hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd en om te zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken dlenen, maar gij zult niet ontlenen.

13Dat is, de lucht (als Zijn schatkamer) alzo regeren dat u de tijdige regen vandaar afkomt.

d Deut. 15:6.

13En de HEERE zal u 14tot een hoofd maken en niet tot een staart, en gij zult alleenlijk 15boven zijn en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN uws Gods, die ik u heden gebied te houden en te doen,

14Dat gij in aanzien, eer en macht den voortocht zult hebben; gelijk de volgende woorden mede verklaren. Een manier van spreken die genomen is van de plaats en achting dezer leden in de beesten. Vgl. Jes. 9:13, 14; 19:15.

15Dat is, overwinnen en niet onderliggen.

14En gij niet afwijken zult van al de woorden die ik ulieden heden gebied, ter rechter- of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt om die te dienen.

15Daarentegen zal het geschieden, indien gij der stem des HEEREN uws Gods eniet zult gehoorzaam zijn om waar te nemen dat gij doet al Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen.

e Lev. 26:14. Klgld. 2:17. Dan. 9:11, 13. Mal. 2:2.

16Vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt zult gij zijn in het veld.

17Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog.

18Vervloekt zal zijn de vrucht uws buiks en de vrucht uws lands, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw kleinvee.

19Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan, en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan.

20De HEERE zal onder u zenden den vloek, 16de verstoring en het verderf, in alles waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult; totdat gij verdelgd wordt en totdat gij haastelijk omkomt vanwege de boosheid uwer werken, waarmede gij Mij verlaten hebt.

16De zin is, dat al uw aanslagen verstoord en bedorven, of verhinderd en teruggezet zullen worden.

21De HEERE zal u de pestilentie doen aankleven, totdat 17Hij u verdoe van het land waar gij naartoe gaat om dat te erven.

17Te weten de HEERE. Vgl. vers 48.

22fDe HEERE zal u slaan met tering en met koorts en met 18vurigheid, en met 19hitte en met 20droogte, en met 21brandkoren en met 22honingdauw, die u vervolgen zullen totdat gij omkomt.

18Of: ontsteking, dat is, met vurige of hete gezwellen.

19Ontsteking der lucht. Sommigen verstaan het van inwendigen brand des lichaams, waarop gedurige dorst volgt.

20Dat het in langen tijd niet regent. Zie 1 Kon. 17:1, 7. Hagg. 1:10, 11. Anders: zwaard.

21Een plaag in het gewas, als het door langdurige droogte en hitte of door een dorren oostenwind verzengt en verdort. Sommigen verstaan door deze twee woorden enige ziekten, als brandzucht en geelzucht.

22Of: meeldauw, een andere plaag in het koren, als het door te veel vocht vervuilt en verrot. Zie van deze plaag 1 Kon. 8:37. 2 Kron. 6:28. Amos 4:9. Hagg. 2:18.

f Lev. 26:16.

23gEn uw 23hemel, die boven uw hoofd is, zal 24koper zijn, en de aarde, die onder u is, zal ijzer zijn.

23Dat is, de lucht.

24Zie Lev. 26 op vers 19.

g Lev. 26:19.

24De HEERE uw God zal 25pulver en stof tot regen uws lands geven; 26van den hemel zal het op u nederdalen, totdat gij verdelgd wordt.

25Anders: den regen uws lands tot pulver en stof maken; dat is, de regen zal tot bevochtiging des aardrijks onnut en ondienstig zijn.

26Het stof door den wind opgedreven zijnde, zal van boven weder op u nedervallen, alsof het op u regende, en dat zal uw regen zijn.

25De HEERE zal u 27geven geslagen voor het aangezicht uwer vijanden; door één weg zult gij tot 28hem uittrekken en door zeven wegen zult gij voor zijn aangezicht vlieden; en gij zult van alle koninkrijken der aarde 29beroerd worden.

27Zie vers 7.

28Den vijand.

29Dat is, gij zult in gestadige onrust zijn vanwege uitlands geweld; of: gij zult onder de omliggende koninkrijken heen en weder gedreven worden. Zie 2 Kron. 29:8. Jer. 15:4; 24:9; 29:18; 34:17.

26En uw dode lichaam zal aan alle gevogelte des hemels en aan de beesten der aarde tot spijze zijn; en niemand zal ze afschrikken.

27De HEERE zal u slaan met h30zweren van Egypte, en met spenen en met droge schurft en met 31krauwsel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden.

30Die God mensen en beesten in gans Egypteland toeschikte, Ex. 9:9.

31Of: jeuksel.

h Ex. 9:9.

28De HEERE zal u slaan met onzinnigheid en met blindheid, en met 32verbaasdheid des harten;

32Of: botheid, plompheid, bedwelmdheid. Vgl. Job 5:13, 14.

29Dat gij op den middag zult omtasten gelijk als een blinde omtast in het donker, en zult uw wegen niet voorspoedig maken; maar gij zult alleenlijk verdrukt en beroofd zijn alle dagen, en er zal geen verlosser zijn.

30Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een andere man zal haar beslapen; een huis zult gij bouwen, maar daarin niet wonen; een wijngaard zult gij planten, maar dien niet 33gemeen maken.

33Dat is, geen vruchten daarvan voor u mogen genieten. Zie Deut. 20 op vers 6 en vgl. Deut. 22:9.

31Uw os zal voor uw ogen geslacht worden, maar gij zult daarvan niet eten; uw ezel zal van voor uw aangezicht geroofd worden en tot u niet wederkeren; uw kleinvee zal aan uw vijanden gegeven worden, en voor u zal geen verlosser zijn.

32Uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden, dat het uw ogen aanzien en 34naar hen bezwijken den gansen dag; maar 35het zal in het vermogen uwer hand niet zijn.

34Versta: van omzien en verlangen naar de zonen en dochters zullen uw ogen versmachten.

35Gij zult de macht niet hebben om die te verlossen of weder te krijgen. Anders: daar zal geen sterkte in uw hand zijn.

33De vrucht van uw land en 36al uw arbeid zal een volk eten dat gij niet gekend hebt; en gij zult alle dagen alleenlijk verdrukt en gepletterd zijn.

36Zie Job 20:18, 19.

34En gij zult onzinnig zijn, 37vanwege het gezicht uwer ogen dat gij zien zult.

37Dat is, vanwege de dingen die gij met uw ogen zult moeten aanzien. Alzo vers 67.

35De HEERE zal u slaan met boze zweren aan de knieën en aan de benen, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden, van uw voetzool af tot aan uw schedel.

36De HEERE zal u, mitsgaders uw koning dien gij over u zult gesteld hebben, doen gaan tot een volk dat gij niet gekend hebt, noch uw vaderen; en aldaar zult gij dienen andere goden, hout en steen.

37En gij zult zijn tot een 38schrik, tot een spreekwoord en tot een 39spotrede, onder al de volken waar u de HEERE heen leiden zal.

38Dat de volken zich over uw plagen en ellenden ontzetten zullen. Anders: tot verwoesting.

39Of: voorwerp van spot, schimp.

38iGij zult veel zaad op den akker uitbrengen, maar gij zult weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het verteren.

i Micha 6:15. Hagg. 1:6.

39Wijngaarden zult gij planten en bouwen, maar gij zult geen wijn drinken, noch iets vergaderen, want de worm zal het afeten.

40Olijfbomen zult gij hebben in al uw landpalen, maar gij zult u met olie niet zalven, want uw olijfboom zal zijn vrucht afwerpen.

41Zonen en dochters zult gij gewinnen, maar zij zullen voor u niet zijn, want zij zullen in gevangenis gaan.

42Al uw geboomte en de vrucht uws lands zal 40het boos gewormte erfelijk bezitten.

40Anders: de vlam, slag, drop; een plaag in het geboomte en de landvruchten, veroorzaakt door dampen, die van boven (inzonderheid in de hondsdagen) verdroogd en verhit worden en de bomen en vruchten verzengen, verdorren en verderven.

43De vreemdeling die in het midden van u is, zal 41hoog, hoog boven u opklimmen; en gij zult laag, laag nederdalen.

41Dat is, zeer hoog, en in hoogheid boven u toenemende en voortgaande, gelijk gij in zonden voortgaat.

44Hij zal u lenen, maar gij zult hem niet lenen; hij zal 42tot een hoofd zijn en gij zult tot een staart zijn.

42Zie vers 13.

45En al deze vloeken zullen over u komen en u vervolgen en u treffen, totdat gij verdelgd wordt; omdat gij der stem des HEEREN uws Gods niet gehoorzaam zult geweest zijn om te houden Zijn geboden en Zijn inzettingen, die Hij u geboden heeft.

46En 43zij zullen onder u tot een teken en tot een wonder zijn, ja, onder uw zaad tot in eeuwigheid.

43Te weten deze vloeken.

4744Omdat gij den HEERE uw God niet gediend zult hebben met 45vrolijkheid en goedheid des harten, vanwege de 46veelheid van alles,

44Of: Voor, in plaats dat gij den HEERE niet hebt willen dienen in voorspoed, zo zult gij vreemde volken moeten dienen in grote ellende; als in het volgende vers gedreigd wordt.

45Met lust en gewilligheid.

46Of: overvloed, waardoor gij weelderig en dartel zult worden. Zie Deut. 31:20; 32:15. De vervulling zie Neh. 9:25, 26 en elders.

48Zo zult gij uw vijanden die de HEERE onder u zenden zal, dienen, in honger en in dorst en in naaktheid en in gebrek van alles; en Hij zal een 47ijzeren juk op uw hals leggen, totdat Hij u verdelge.

47Een manier van spreken genomen van het juk der beesten, dat van hout placht te zijn; daarentegen dreigt God dat Hij Zijn volk een ijzeren juk zal opleggen, dat is, een harde, zware, zeer lastige en langdurige dienstbaarheid. Alzo Jer. 28:13, 14.

49De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde, 48gelijk als een arend vliegt; een volk welks spraak gij niet zult 49verstaan;

48Zo haastig en onvoorziens zal het u overkomen als een arend pleegt te vliegen.

49Hebr. horen. Zie Gen. 11 op vers 7.

50Een volk, 50stijf van 51aangezicht, dat het aangezicht des ouden niet zal aannemen, noch den jonge genadig zijn.

50Dat is, Hebr. eigenlijk: sterk, onbeschaamd, hard, onbeweeglijk, dat niemand zal ontzien of verschonen, over niemand bewogen worden, hij zij oud of jong; als in het volgende verklaard wordt. Alzo Dan. 8:23.

51Vgl. Deut. 1 op vers 17.

51En 52het zal de vrucht uwer beesten en de vrucht uws lands opeten, totdat gij verdelgd zult zijn; 53hetwelk u geen koren, most noch olie, voortzetting uwer koeien, noch kudden van uw kleinvee zal overlaten, totdat 54Hij u verdoe.

52Te weten, het volk waarvan in het voorgaande vers gesproken is.

53Volk.

54Namelijk de Heere.

52En het zal u 55beangstigen in al uw 56poorten, totdat uw hoge en vaste muren nedervallen, op welke gij vertrouwdet in uw ganse land; ja, het zal u beangstigen in al uw poorten, in uw ganse land dat u de HEERE uw God gegeven heeft.

55Of: belegeren.

56Dat is, steden, en zo in het volgende.

53kEn gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochters, die u de HEERE uw God gegeven zal hebben; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijanden u zullen benauwen.

k Lev. 26:29. 2 Kon. 6:29. Klgld. 4:10.

54Aangaande den man die teder onder u en die zeer 57wellustig geweest is: zijn oog 58zal kwaad zijn tegen zijn broeder en tegen de 59huisvrouw zijns schoots en tegen zijn overige zonen, die hij overgehouden zal hebben;

57Lichtzinnig, lekker, dartel.

58Dat is, zijn oog zal onvriendelijk, nijdig, afgunstig zijn; als ook vers 56. Zie Deut. 15 op vers 9.

59Zie Deut. 13 op vers 6.

55Dat hij niet aan één van die zal geven van het vlees zijner zonen die hij eten zal, omdat hij voor zich niets heeft overgehouden; in de belegering en in de benauwing, waarmede u uw vijand in al uw poorten zal benauwen.

56Aangaande de tedere en wellustige vrouw onder u, die niet verzocht heeft haar voetzool op de aarde te zetten, omdat zij zich wellustig en teder hield: haar oog zal kwaad zijn tegen den man haars schoots en tegen haar zoon en tegen haar dochter;

57En dat 60om haar nageboorte, die van tussen haar voeten uitgegaan zal zijn, en om haar 61zonen die zij gebaard zal hebben, want zij zal hen eten in het verborgen, vermits gebrek van alles; in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijand u zal benauwen in uw poorten.

60Dat is, om haar nieuwgeboren kindeken, mitsgaders de gevolgde nageboorte, die deze lichtzinnige vrouw haar man, enz., zal misgunnen en zelve in het verborgen door een gruwelijk oordeel Gods zal eten. Zie 2 Kon. 6:28.

61Die ouder en groter waren.

58Indien gij niet zult waarnemen te doen al de woorden dezer wet, die in dit boek geschreven zijn, om te vrezen dezen heerlijken en vreselijken 62Naam, den HEERE uw God,

62Vgl. Gen. 2 op vers 4. Lev. 24 op vers 11. 2 Sam. 6 op vers 2. De Naam des HEEREN, dat is, de HEERE Zelf, Wien alleen deze Naam JEHOVAH toekomt, te weten de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, als zijnde de enige ware God in Wezen, eigenschappen, heerlijkheid, werkingen, enz.

59Zo zal de HEERE uw plagen 63wonderlijk maken, mitsgaders de plagen van uw zaad; het zullen grote en 64gewisse plagen en boze en gewisse krankten zijn.

63Zo grote, vreemde en schrikkelijke plagen zal Hij u toezenden, dat eenieder zich daarover zal verwonderen.

64Hebr. getrouwe; dat is, die zekerlijk treffen en lang beklijven zullen.

60En Hij zal 65op u doen keren alle kwalen van Egypte, voor dewelke gij gevreesd hebt, en zij zullen u aanhangen.

65De vreemde kwade ziekten waarmede God de Egyptenaars geplaagd heeft, zal Hij alsdan op u leggen. Zie Exodus 8; 9. Vgl. Deut. 7:15.

61Ook 66alle krankte en alle plaag die in het boek dezer wet niet geschreven is, zal de HEERE over u doen komen, totdat gij verdelgd wordt.

66Dat is, allerlei.

62En gij zult met 67weinige mensen overgelaten worden, in plaats dat gij geweest zijt als de lsterren des hemels in menigte; omdat gij der stem des HEEREN uws Gods niet gehoorzaam geweest zijt.

67Hebr. in of met mensen of lieden der weinigheid. Vgl. Gen. 34 op vers 30. Num. 9:20. Zie ook Jes. 1:9.

l Deut. 10:22.

63En het zal geschieden, mgelijk als de HEERE Zich over ulieden verblijdde, u goeddoende en u vermenigvuldigende, alzo zal Zich de HEERE over u verblijden, u verdoende en u verdelgende; en gij zult uitgerukt worden uit het land waar gij naartoe gaat om dat te erven.

m Jes. 1:24.

64En de HEERE zal u nverstrooien onder alle volken, 68van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.

68Hebr. van het einde der aarde tot het einde, enz.

n Deut. 4:27. Neh. 1:8.

65Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn, en uw voetzool zal geen rust hebben; want de HEERE zal u aldaar een bevend hart geven, en bezwijking der ogen en 69mattigheid der ziel.

69Of: flauwheid, treurigheid.

66En uw leven zal 70tegenover u hangen; en gij zult nacht en dag schrikken en zult 71van uw leven niet zeker zijn.

70Deze manier van spreken wordt verklaard door de volgende woorden: gij zult van uw leven niet zeker zijn. Als wanneer iets aan een dunnen draad voor onze ogen alzo hangt, dat men altijd vreest, het zal nu of dan moeten vallen.

71Hebr. uw leven niet geloven of vertrouwen.

67Des morgens zult gij zeggen: 72Och, dat het avond ware; en des avonds zult gij zeggen: Och, dat het morgen ware; vermits den schrik uws harten waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits 73het gezicht uwer ogen dat gij zien zult.

72Hebr. Wie zal den avond geven? Insgelijks: Wie zal den morgen geven? Zie en vgl. deze manier van spreken met Deut. 5 op vers 29.

73Zie vers 34.

68En de HEERE zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen 74door een weg, waarvan ik u gezegd heb: Gij zult 75dien niet meer zien; en aldaar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden, 76maar er zal geen koper zijn.

74Versta die naar Egypteland leidt.

75Of: dat land, te weten van Egypte. Zie Deut. 17:16. Alsof de HEERE zeide: Ik zal u weder derwaarts voeren vanwaar Ik u weggevoerd had met belofte van eeuwige vrijheid op conditie van gehoorzaamheid. Zie Jeremia 44. Hos. 8:13; 9:6.

76Dat is, gij zult zo veracht en gehaat zijn, dat niemand u zal begeren te kopen om voor slaaf te gebruiken.