Psalm 83

1Zwijg niet, o God, houd U niet doof;
Wij worden, zo Gij zwijgt, ten roof;
Wees toch niet stil; ai, wil ontwaken;
Want zie, o God, Uw haters maken
Een krijgsgetier om zich te wreken;
Zij durven stout den kop opsteken.

2Hun aanslag is verwoed en boos;
Zij zoeken, heimelijk en loos,
Uw volk, dat zij zo bits verachten,
Te dempen met vereende krachten,
Dat Gij, met zoveel gunst en zorgen,
Houdt, als een schat, bij U verborgen.

3Zij zeiden stout, en heet op buit:
“Komt aan, men roei’ gans Isrel uit;
Opdat dit volk, gelijk voordezen,
Voortaan geen volk meer moge wezen;
Dat niemand Isrels naam doe horen;
Dat zijn gedacht’nis ga verloren.”

4Want samen zijn zij ’t eens geraakt;
’t Verbond is tegen U gemaakt;
Daar zien wij Edoms tenten naad’ren;
Ginds Ismaël zich saamvergaad’ren;
De Moabieten, Hagarenen,
En Gebal zich in ’t veld verenen.

5Met hen trekt Ammon éne lijn,
En Amalek, en Palestijn,
En die in ’t rijke Tyrus wonen;
Ook liet zich Assur bij hen tronen,
Een machtig rijk, waarop zij leunen,
En Lots ontaarde kinders steunen.

6Dat hen, o God, Uw gramschap sla,
Als Midian, als Sísera,
Als Jabin, die bij Kisons stromen,
En t’ Endor gans zijn omgekomen;
Wanneer Uw ijver niemand spaarde,
Maar hen vertrad, als slijk der aarde.

Pauze

7Sla hen en hunne prinsen, Heer’,
Als Oreb en als Zeëb, neer;
Doe al hun vorsten, hoe verheven,
Als Zebah en Zalmûna sneven,
Die met geweld Gods land en daken
Zich wilden ter bezitting maken.

8Maak dat dit volk geen rustplaats vindt;
Verstrooi hen door een wervelwind;
Als stoppels, door een storm gedreven;
Als wouden, ’t vuur ter prooi gegeven;
Als bergen, in wier ingewanden
Ontstoken pik en zwavel branden.

9Vervolg ze dus van oord tot oord,
En drijf ze met Uw onweer voort;
Verschrik hen met Uw dwarrelwinden,
Zodat zij rust noch schuilplaats vinden;
Doe hen, o HEER’, vol schande vlieden,
Opdat z’ Uw Naam eens hulde bieden.

10Beschaam, verschrik hen eeuwiglijk;
Dat ieder schaamrood rugwaarts wijk’;
Verniel hun heiren, doe hen weten,
Dat Gij alleen de HEER’ moogt heten;
Die grote Naam van ’t hoogste Wezen
Doe ’t wereldrond eerbiedig vrezen.