VAN GOD DEN ZOON EN ONZE VERLOSSING

Zondag 11

29 Vr. Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antw. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost a; daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is b.

a Matth. 1:21. Hebr. 7:25. b Hand. 4:12. Joh. 15:4, 5. 1 Tim. 2:5. Jes. 43:11. 1 Joh. 5:11.

30 Vr. Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken?
Antw. Neen zij; maar zij verloochenen met de daad den enigen Zaligmaker Jezus, ofschoon zij met den mond in Hem roemen a; want van tweeën één: óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is b.

a 1 Kor. 1:13, 30, 31. Gal. 5:4. b Hebr. 12:2. Jes. 9:6. Kol. 1:19, 20; 2:10. 1 Joh. 1:7.