HOOFDSTUK 7.

1Vr. Houdt God dan nu op van alle werk omtrent de schepselen?
Antw. Nee; er is nog een gedurig werk der Goddelijke voorzienigheid. Joh. 5:17. Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.

2Vr. In hoeveel daden bestaat Gods voorzienigheid?
Antw. In drie: in onderhouding, medewerking, en regering.

3Vr. Wat is de onderhouding?
Antw. Die almachtige kracht Gods waardoor Hij alles doet blijven in zijn wezen. Hebr. 1:3. … en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht.

4Vr. Wat is Gods medewerking?
Antw. Die almachtige kracht Gods waardoor Hij medewerkende invloeit in alle bewegingen en werken der schepselen. 1 Kor. 12:6. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God Die alles in allen werkt.

5Vr. Wat is Gods regering?
Antw. Die almachtige kracht Gods waardoor Hij alles bestuurt tot een zeker bepaald einde. Ps. 93:1. De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed, de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.

6Vr. Waarover gaat Gods voorzienigheid?
Antw. Over alle dingen. Ef. 1:11. Wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil.

7Vr. Ook over kleine dingen?
Antw. Ja. De haren uws hoofds zijn alle geteld. Matth. 10:30.

8Vr. Is dat niet tot oneer van God, Zich met zulke kleine dingen te bemoeien?
Antw. Nee; 1. omdat het Hem geen oneer is die te hebben geschapen; 2. omdat Hij er ook geen grotere dingen om hoeft te verzuimen; 3. en Hij er ook dikwijls grote zaken door uitvoert.

9Vr. Gaat Gods voorzienigheid ook over dingen die bijgeval gebeuren?
Antw. Ja. Spr. 16:33. Het lot wordt in den schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van den HEERE.

10Vr. Geschiedt er dan ook iets bijgeval?
Antw. Niet ten opzichte van God, maar wel ten opzichte van ons.

11Vr. Gaat Gods voorzienigheid ook over onze dood en ons leven?
Antw. Ja; de tijd daarvan is ook bij God bepaald. Job 14:5. Dewijl zijn dagen bestemd zijn, het getal zijner maanden bij U is; en Gij zijn bepalingen gemaakt hebt, die hij niet overgaan zal.

12Vr. Kan dan een mens zijn leven niet verlengen of verkorten?
Antw. Niet ten opzichte van God, maar wel naar de mens.

13Vr. Is dan het gebruik van alle middelen om te leven niet onnut?
Antw. Nee; die heeft God mede besloten als middelen tot dat doel, en Hij geeft ook de mens de wil om ze te gebruiken.

14Vr. Gaat Gods voorzienigheid ook over de meest vrije dingen?
Antw. Ja, zelfs over de gedachten. Spr. 21:1. Des konings hart is in de hand des HEEREN, als waterbeken; Hij neigt het tot al wat Hij wil.

15Vr. Neemt dat de vrijheid van de mens niet weg?
Antw. Nee; de besturing is geen dwang, maar een gewillige neiging.

16Vr. Gaat Gods voorzienigheid ook omtrent de zonde?
Antw. Ja; Hij laat ze toe, bepaalt en bestuurt ze tot een zeker einde. Gen. 50:20. Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden.

17Vr. Werkt God dan de zonde zelf niet?
Antw. Nee; een heilig God kan geen oorzaak zijn van iets zondigs; Hij haat en straft de zonde.

18Vr. Werkt God dan het goede?
Antw. Ja. 2 Kor. 3:5. Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God.

19Vr. Geeft God daartoe maar eens en voor altijd krachten, of moet Hij invloeien tot elke bijzondere daad?
Antw. Hij moet invloeien tot elke bijzondere daad, daartoe opwekkende en medewerkende. Filipp. 2:13. Het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

20Vr. Waartoe is de leer der voorzienigheid nuttig?
Antw. Zij leert Gods volk in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar, en voor het toekomende vertrouwend te zijn. Job 1:21, 22. Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe. Gen. 32:10. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw, die Gij aan Uw knecht gedaan hebt; want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee heiren geworden. Job 13:15. Zie, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen? Evenwel zal ik mijn wegen voor Zijn aangezicht verdedigen.