18. OVER DE WET VAN GOD

1.Hoeveel soorten wetten gaf God aan Israël?
Drie:
1. de zedelijke wet;
2. de burgerlijke wet;
3. de ceremoniële wet.
Lev. 18:5. Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE.

2.Welke van die drie geldt nu nog?
De zedelijke wet, die eeuwigdurend is.
Matth. 5:17-19. Meent niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

3.Wanneer zijn de andere wetten afgeschaft?
Ten tijde van het Nieuwe Testament.
Hand. 15:10. Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen?
Gal. 5:2, 3. Zie, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.

4.Hoeveel geboden zijn er in de zedelijke wet?
Tien.

5.Op hoeveel tafels stond deze wet?
Op twee stenen tafels.

6.Wat eist God op de eerste tafel?
Hem lief te hebben boven alles.

7.Wat eist God op de tweede tafel?
Onze naaste lief te hebben als onszelf.
Matth. 22:40. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.

8.Hoeveel geboden staan er op de eerste tafel?
Vier.

9.Hoeveel geboden staan er op de tweede tafel?
Zes.

10.Waar is de wet gegeven?
Op de berg Sinaï.
Gal. 4:25. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen.

11.Wanneer is de wet gegeven?
Kort na de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte.

12.Is de zedelijke wet onder het Nieuwe Testament door Christus uitgebreid?
Nee, die is zo volmaakt dat er niets aan toegedaan kan worden.

13.Kan men die wet volmaakt onderhouden?
Nee.
Jak. 3:2. Wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden.

14.Hoe luidt die wet?
Zie Éxodus 20:2-17:
Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

Het eerste gebod
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Het tweede gebod
Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die Mij haten; en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.

Het derde gebod
Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

Het vierde gebod
Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Het vijfde gebod
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de HEERE uw God geeft.

Het zesde gebod
Gij zult niet doodslaan.

Het zevende gebod
Gij zult niet echtbreken.

Het achtste gebod
Gij zult niet stelen.

Het negende gebod
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Het tiende gebod
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.

15.Als men uit de wet zijn onmacht ziet, waartoe moet ons dat aanzetten?
Tot bidden.
Ps. 119:4, 5. HEERE, Gij hebt geboden dat men Uw bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden om Uw inzettingen te bewaren!