13. OVER DE ROEPING

1.Waartoe is Christus zo verhoogd?
Om ons Zijn weldaden toe te passen.

2.Hoe kunnen de weldaden van Christus onderscheiden worden?
In:
- weldaden in dit leven;
- weldaden na dit leven.

3.Wat zijn de voornaamste weldaden in dit leven?
- De roeping;
- de rechtvaardigmaking;
- de heiligmaking.

4.Wat zijn de weldaden na dit leven?
- De opstanding;
- het laatste oordeel;
- het eeuwige leven.

5.Hoe wordt de roeping onderscheiden?
In een uitwendige en een inwendige roeping.

6.Waardoor vindt de uitwendige roeping plaats?
Door Gods Woord.
Spr. 9:3-6. Zij heeft Haar dienstmaagden uitgezonden, Zij nodigt, op de tinnen van de hoogten der stad: Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts. Tot den verstandeloze zegt Zij: Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn dien Ik gemengd heb. Verlaat de slechtigheden en leeft; en treedt in den weg des verstands.

7.Waardoor vindt de inwendige roeping plaats?
Door Gods Geest.
Jer. 31:33. Maar dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis Israƫls maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

8.Wie worden er uitwendig geroepen?
Allerlei mensen, ook wel die niet uitverkoren zijn.
Matth. 20:16. Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

9.Is de uitwendige roeping dan algemeen?
Wel onder het christendom, maar niet in de hele wereld.

10.Is de uitwendige roeping nu algemener dan onder het Oude Testament?
Ja, die kwam toen alleen tot de Joden en die komt nu ook tot de heidenen.

11.Is er geen zaligmakende roeping in de natuur?
Nee, de natuur weet van Christus niet, en buiten Hem is er geen zaligheid.

12.Is alleen de uitwendige roeping genoeg tot bekering?
Nee. Het is tevergeefs dat Paulus plant, en Apollos natmaakt, als God de wasdom niet geeft. 1 Kor. 3:7.

13.Wat moet er dan nog bijkomen?
De inwendige roeping, zoals bij Lydia.
Hand. 16:14. Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.

14.Wie worden er inwendig geroepen?
Alleen de uitverkorenen.
Rom. 8:30. Die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

15.Wat is de inwendige roeping?
Een krachtdadige verandering van de mens.

16.Moet er dan in de mens iets veranderen?
Ja, zijn verstand, wil, hartstochten en levenswandel.

17.Hoe zijn die van nature?
- Het verstand is verduisterd;
- de wil is verkeerd;
- de hartstochten zijn ongeregeld;
- de levenswandel is zondig.
Ef. 4:18. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten.
Rom. 8:7. Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet.
Jud. vss. 12, 13. Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven zonder vrees; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld; wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.
Tit. 3:3. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende.

18a.Hoe verandert het verstand door de inwendige roeping?
Het verstand wordt verlicht tot het kennen van:
- God in Zijn algenoegzaamheid;
- Jezus in Zijn dierbaarheid;
- zichzelf in zijn vloekwaardigheid.
1 Kor. 2:12, 13. Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn; dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

18b.Hoe verandert de wil door de inwendige roeping?
De wil wordt vernieuwd, om God te dienen en te verheerlijken.
Rom. 7:15. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.

18c.Hoe veranderen de hartstochten door de inwendige roeping?
De hartstochten worden gezuiverd, om de zonde te haten en daartegenover God te beminnen als het hoogste Goed, en men krijgt een lust tot heiligheid, enzovoort.
Rom. 6:19b. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking.

18d.Hoe verandert de levenswandel door de inwendige roeping?
De levenswandel wordt geheiligd.

19.Is de inwendige roeping krachtdadig?
Ja, die heeft een onwederstandelijke kracht.
Ef. 1:19, 20. En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht is aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel.

20.Vindt er dan meer plaats dan alleen een uiterlijke aanrading?
Ja, een inwendige neiging van de wil.
Filipp. 2:13. Want het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

21.Dwingt God de mens dan?
Nee, Hij maakt hem gewillig.
Hoogl. 1:4. Trek mij, wij zullen U nalopen. De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief.

22.Hoe wordt de krachtdadigheid van de inwendige roeping in de Heilige Schrift uitgedrukt?
Het wordt wel genoemd:
- een scheppen;
Ef. 2:10. Wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken.
- een trekken.
Joh. 6:44. Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke.