APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS

of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld Christelijk geloof

1Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

2En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;

3Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;

4Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

5ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

6opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;

7vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

8Ik geloof in den Heiligen Geest.

9Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

10vergeving der zonden;

11wederopstanding des vleses;

12en een eeuwig leven.